Sæt fokus på oplevelsen i din e-shop med 3D-foto

30. December 2015

Giv kunderne i e-shoppen merværdi under handelen og sælg mere.

I et online marked under konstant vækst af både omsætning og antallet af leverandører stiger konkurrencen dag for dag om kunderne. Tendensen er, at nogle store e-shops dominerer markedet indenfor nogle felter, lidt ligesom supermarkederne dominerer salg af fødevarer i praksis, mens nogle mindre specialbutikker giver kunderne en merværdi, ved at de handler netop dér.

Et rigtigt godt eksempel fra gågadehandelen er, at løbebutikken “Runners Corner.” De forhandler løbesko ligesom så mange andre butikker, og det gør f.eks. bilka også. I Runners corner får man kunder i butikken, fordi det er muligt at få lavet en test, der viser, hvilken type løbesko, der passer bedst på éns fødder. Når kunderne alligevel er i butikken kan de jo ligeså godt handle der, selvom samme sko sikkert kunne købes billigere i Bilka. Det samme gør sig gældende for f.eks. Build-a-bear, som giver deres kunder en oplevelse, når de sælger en bamse i deres forretning.

Hvordan overføres dette merværdi fænomen så til e-handelen? Der kan gøres rigtig mange tiltag for, at kunderne kommer tilbage til din shop. Man kan justere prisen, lave reklamekampagner, tilbyde fri fragt eller give mængderabat. Disse er alle tiltag som der direkte mistes indtjening på, og derfor vil det når dagen er omme være den butik med de fleste penge i ryggen, der vinder på disse felter. Sådan som det også ser ud til at være sket indenfor en del områder allerede.

Nogle tiltag, der dog kan gøres er, f.eks. at skrive målrettede artikler om produkterne, lave overskuelige sammenligninger, der gør det let at vælge eller sikre at brugervenligheden er i top. Men et område, der alt for ofte nedprioriteres i simpelthen noget af det aller vigtigste i e-shoppen, nemlig udstillingsvinduet – produktsiderne. Det ses ofte, at billederne er så små, at man ikke kan se detaljerne på varerne – eller at der slet ikke er billeder. Det ses også ofte at billederne er af for dårlig kvalitet, eller der er billeder fra for få vinkler til at man kan danne sig et ordentligt indtryk af varen.

Med 3D-foto kan man lade brugeren oplevel varen. 3D-fotos giver mulighed for at dreje produkterne 360 grader rundt og zoome ind på alle detaljer. Kunden oplever, at hele produktet er tilgængeligt, fordi ingen vinkler er udeladt – og kunden kommer simpelthen tættere på produktet, på samme måde som når en kunde prøver et par bukser i tøjbutikken. Hvor stor en andel af de bukser der har været en tur i prøverummet tror du, der bliver solgt i forhold til, hvor stor en andel af de bukser, kundens øjne ser i butikken?

Besøg stepfo.dk og se flere eksempler på 3D-foto.

MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |