Dækning af udgifter under trafikskadesag

30. December 2015

Hvis man er kommet til skade i trafikken på den ene eller anden måde, har man som udgangspunkt ret til en form for erstatning afhængig af skadens størrelse. Og det gælder desuden uanset, hvem der har været skyld i ulykken – også selvom det er en selv. De forskellige faktorer man kan få erstatning for, er listet op her. Længere nede findes en mere uddybende beskrivelse af posternes mening. Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte godtgørelse Behandlings- og medicin udgifter Mén Erhvervsevnetab Forsørgertabserstatning Andet tab (rimelige advokatomkostninger, erstatning for forlængelse af uddannelse)

Erstatning?

Man kan, blandt andet, få dækket de mest rimelige og nødvendige helbredelsesudgifter, der kommer som en følge af skaden. Det kan for eksempel være udgifter til forskellig slags medicin, udgifter til besøg til diverse fysioterapi-, kiropraktor- og psykologbehandlinger, som der kan være behov for efter ulykken. Er der udover det behov for fremtidige helbredsundersøgelser, der koster penge og andre fremtidige økonomiske tab som følge af skaden, fastsættes erstatningen som et engangsbeløb. Har man haft et økonomisk tab i sin indtægt på grund af trafikskaden, kan tabet blive erstattet. Det kaldes tabt arbejdsfortjeneste. Erstatningen beregnes på grundlag af den mistede indtægt før skat, men med fradrag af sygeløn/sygedagpenge, der er modtaget fra arbejdsgiveren, kommunen eller andre instanser. Altså dækker erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste den indtægt, man ville have haft på arbejdet, hvis man ikke var kommet til skade i trafikken, indtil man igen er fuldt arbejdsdygtig. Har trafikskaden forvoldt permanente problemer for vedkommende, som er kommet til skade, der gør at personen ikke er i stand til at udføre samme opgaver på arbejdet som førhen, kan han/hun søge om tab af erhvervsevne, som er en erstatning, der dækker over den løn, man ville have tjent, givet at man stadig var i stand til at udføre sit forhenværende arbejde til fulde. Det minder om arbejdsfortjeneste, men er en mere permanent løsning til mere permanente skader forårsaget af uheldet. Lider man efter ulykken af uhåndgribelig svie eller smerte, kan det godtgøres, og en erstatning kan ydes som kompensation for det ubehag og de smerter, man måtte have. Godtgørelsen kan man få fra det tidspunkt, skaden har meldt sin ankomst og indtil man igen er meldt rask på arbejdet. Godtgørelsen har en fast takst pr. dag, hvor man er syg. Taksten er siden 2012 kr. 180 pr. dag. Varigt mén betyder i dette tilfælde, at man har fået en skade/lidelse, der er helt fuldstændig uhelbredelig og uforbederlig. Hvis man har pådraget sig varige mén efter trafikskaden, kan man også tilkende sig godtgørelse for disse. Godtgørelsen fastsættes efter et lægens vurdering af skaden til en procentsats mellem 5 og 120. Ménprocenten fastsættes ud fra en vejledende méntabel, som er udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen. Taksten for mén er i 2014 kr. 7.905 pr. méngrad. Mister man sin mor, far, ægtefælle eller sammenlever under et horribelt trafikuheld, kan man som sørgende efterladt kræve erstatning for tab af forsørger, også kaldet forsørgertabserstatning. Efterlader den afdøde sig børn under myndighedsalderen – 18 år – har de også ret til og krav på erstatning. Man kan også få dækket nogle dele af sin advokatregning af modpartens ansvarsforsikringsselskab. Hvis bilen, motorcyklen, lastbilen eller knallerten, der forvolder skaden, ikke er forsikret eller hvis modparten er ukendt og forlader ulykkesstedet før identiteten er fastlagt – en såkaldt flugtbilist – så kan der i stedet rejses krav over for Foreningen for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). Man har altså dermed krav på personskadeerstatning, selvom man ikke har fået noteret, hvem modparten var eller selvom der ikke var en forsikring tilknyttet.

Erstatningsreglerne

Noget andet særligt for personskader som er forvoldt af et motorkøretøj er, at der stort set aldrig skal ske nedsættelse af erstatning, selvom den tilskadekomne selv har været uden om at komme til skade. Efter almindelige erstatningsregler reduceres eller bortfalder en erstatning, hvis skadelidte selv har medvirket til skaden ved komplet uagtsomhed/egen skyld. Dette gælder ikke ved skade forvoldt af et motorkøretøj. Her gælder, at erstatningen kun nedsættes, hvis der er udvist ualmindelig grov uagtsomhed. Der kræves meget for at reducere erstatningen. Et ganske sandt eksempel kan bl.a. nævnes, at der i en sag ikke skete nedsættelse af erstatningens størrelse på trods af, at den tilskadekomne i sagen havde en promille på 2,9 og havde løbet direkte ud foran en kørende bil efter at have forceret et autoværn. Mange tror, at man ikke får erstatning, fordi man selv var skyld i ulykken, men dette er altså ikke korrekt i sager om skader med motorkøretøjer involveret. Det kan derfor være en god idé, at undersøge sine muligheder i forbindelse med et trafikuheld. Vær opmærksom på reglerne for forældelse af erstatningssager. Læs mere om forældelse her
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |