Lægeservice giver Kommunerne fordele

30. December 2015

Hvad er lægeservice?

Lægeservice er et nyopstået begreb i Danmark, og dækker over firmaer der primært assisterer kommunerne, med en række lægefaglige ydelser. Det er derfor primært kommunerne der anvender lægeservice, som en ekstern hjælp. De ydelser lægeservice udbyder er blandt andet, lægeskøn, lægefaglig omskrivning af journaler, lægefaglig rådgivning, tværfaglig udredning, lægefaglig vurdering, og andet i denne stil. Lægeskønnet afklarer og opsummerer borgerens helbredsmæssige forhold, og eventuelle skånebehov, samt giver forslag til yderligere undersøgelser, hvis afklaringen ikke er helt utvetydig. Lægeskønnet forholder sig ikke til selve spørgsmålet om borgeren er berettiget til sociale ydelser, men giver et hurtigt overblik til kommunens socialrådgivere og sagsbehandlere, der herefter tager den socialfaglige vurdering. Lægeservice har allerede nedbragt ventetiden i flere kommuner, heriblandt Silkeborg kommune samt Græsted-Gilleleje kommune, hvor venteriden, i gennemsnit, blev nedbragt med over 5 måneder. Lægeservice fungerer ved at kommunens sagsbehandlere og socialrådgivere sender borgernes individuelle sager til et privat firma, der har læger og speciallæger tilknyttet. Her tager de tilknyttede læger sig af den faglige vurdering, eller sender sagerne videre til andre speciallæger, hvis lægerne tilknyttet firmaet ikke er kvalificerede til at tage stilling i sagen. Der er fra ankestyrelsens side udarbejdet en specifik rapport, om hvordan en udefrakommende læge, fra lægeservice, må udtale sig i de enkelte sager. Lægekonsulenten udarbejder en overskuelig og forståelig udtalelse om de lægelige spørgsmål, blandt andet ved at udtale sig om følgende: Det lægelige materiale der er indgået i lægekonsulentens vurdering af borgeren Diagnoser Helbredsmæssige ressourcer og skånebehov på grund af lidelsen Behandlingsmuligheder Om borgerens helbredstilstand er stationær Om der er behov for yderligere lægeligt materiale og i så fald hvilket Lægekonsulentens samlede vurdering af borgerens helbredsmæssige tilstand Lægekonsulenten giver en hensigtsmæssig opsummering, der for kommunens sagsbehandler kort og præcist resumerer borgerens helbredsmæssige situation. Lægekonsulenten forholder sig udtrykkeligt til, om det helbredsmæssige materiale er fyldestgørende og aktuelt Lægekonsulenten er præcis i forhold til, hvad der eventuelt mangler af helbredsmæssige oplysninger Lægekonsulenten udtaler sig om, hvorvidt borgeren ud fra de helbredsmæssige oplysninger har et skånebehov og om betydningen for helbredet, hvis dette skånebehov ikke respekteres Lægekonsulenten udtaler sig om eventuelle muligheder for behandling, uanset om der lægeligt set er behandlingsmuligheder eller ej. Såfremt der ikke er behandlingsmuligheder, fremgår dette således også, så kommunen kan se, at lægekonsulenten har forholdt sig til spørgsmålet Lægekonsulenten må ikke udtale sig om, hvorvidt borgeren har ret til sociale ydelser, eller udtale sig på en måde, der kan give anledning til, at udtalelsen opfattes som om, lægekonsulenten har forholdt sig til retten til sociale ydelser. Dette er socialrådgiveren eller sagsbehandlerens job, da de er den socialfaglige del af kommunens sagsbehandling. Lægekonsulenten må derfor ikke forholde sig til det antal timer en borger ville kunne arbejde i, eller i hvilke jobs borgeren kan fungere i, da det er op til socialrådgiveren eller sagsbehandleren at sætte borgeren i arbejdsprøve, hvis dette ses som en mulighed, ud fra den lægefaglige vurdering. Hvilke fordele er der for kommunerne? Ekstern lægeservice bruges primært af kommunernes socialrådgivere og sagsbehandlere, for at få et bedre overblik over igangværende sundhedssager, eller til at opnå en bedre forståelse for de fagligt tunge lægejournaler og lægeerklæringer. Ekstern lægeservice er derfor en service der hjælper kommuner med at udrede og vurdere sager om for eksempel arbejdsevne og skånehensyn hos en borger, uden at den enkelte socialrådgiver eller sagsbehandler er nødt til at have længerevarende lægefaglig uddannelse. Ekstern lægeservice gør det derfor muligt for kommunen at træffe de rette beslutninger, i forhold til lægefagligt tunge sager, uden at overbelaste den enkelte medarbejder, både med hensyn til tid og viden. Da lægeservice udelukkende giver et lægefagligt syn på borgerens sag, er det ikke influeret af andre udefrakommende faktorer, og vil derfor oftest være ufarvet af kommunale forhold. Kommunen har standardspørgsmål til lægeservice, der er udarbejdet så den tilknyttede læge ikke bliver farvet i sin vurdering. Disse spørgsmål vil typisk være: 1. Er sagen tilstrækkeligt lægeligt belyst? Hvis ikke, hvad skal der indhentes af lægelige informationer? 2. Er alle behandlingsmuligheder udtømte? 3. Er det muligt at pege på skånehensyn, der øger funktionsevnen til normalen? 4. Er helbredstilstanden stationær? 5. Er pågældendes funktionsevne varigt og væsentligt nedsat inden for ethvert erhverv? / Er det muligt på baggrund af det lægelige, som foreligger, at foretage en vurdering af, om pågældende har en generel nedsættelse af hans funktionsniveau (fysisk og ikke fysisk krævende arbejdsområder)? Præcist spørgsmål vedrørende skånehensyn ”Der ønskes en vurdering af, om (borgeren) på nuværende tidspunkt ville kunne deltage i et aktivt tilbud. Der ønskes en vurdering af, om (borgeren) på nuværende tidspunkt ville kunne stille sig til rådighed til ikke-rygbelastende arbejde.…” Lægeservice betaler sig for samfundet, hvordan? Ekstern lægeservice kan bruges i forbindelse med tunge lægefaglige sager, der kan være svære at tage stilling til for socialrådgivere, og sagsbehandlere, men ekstern lægeservice kan også bruges i sager hvor der er tvetydige diagnoser fra mange speciallæger. I sidstnævnte tilfælde skal den eksterne lægeservice, kun tage stilling til de andre lægers diagnoser, og påpege eventuelle mangler i selve undersøgelsen af borgeren. Læs mere om lægeservice og lægeskøn her
MENU
0-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1700 | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-2000 | 2000-2100 | 2100-2200 | 2200-2300 | 2300-2400 | 2400-2500 | 2500-2600 | 2600-7200 | 2700-2800 |